Doradca edukacyjno-zawodowy

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dotyczy procesu towarzyszenia uczniom  w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem kierunku kształcenia  i  zawodu oraz planowaniu kształcenia i kierunku kariery zawodowej.

 

Działania doradcy edukacyjno-zawodowego uwzględniają m.in.:

 

– poznanie własnych predyspozycji zawodowych, zainteresowań, uzdolnień i umiejętności;

rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, przełamywanie barier środowiskowych oraz kształtowanie właściwych relacji społecznych;

– umiejętność określenia swoich mocnych stron i świadomość własnych ograniczeń;

– motywację do podjęcia wysiłku przy planowaniu swojej przyszłości zawodowej;

– metody  poszukiwania  informacji  o  zawodach  i  sytuacji  na  rynku  pracy,  znajomość czynników trafnego wyboru ścieżki edukacyjnej oraz zawodu;

– znajomość systemu kształcenia i ofertę edukacyjną szkół wyższego etapu edukacyjnego;

– znajomość źródeł pozyskiwania informacji edukacyjnej i zawodowej;

– pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i umiejętności miękkich;

– przygotowanie do roli pracownika;

– wspomaganie rodziców, udzielanie indywidualnych porad i konsultacji.

 

Zajęcia prowadzone są w formie grupowej i indywidualnej.

 

Godziny pracy doradcy edukacyjno – zawodowego