Akty prawne

Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020


Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020


Statut szkoły od 1.01.2018 r.


Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w PZS nr 2


Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2018/2019


Arkusz monitoringu realizacji zadań wynikających z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego


Konwencja o prawach dziecka


PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ w PZS nr 2