KRYTERIA  REKRUTACJI

    

  1. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:
    a. do 100 punktów z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY. 
      Wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z:
     

• języka polskiego
• matematyki
• języka obcego nowożytnego
 
 

- mnoży się przez 0,35
-
mnoży się przez 0,35
-
mnoży się przez 0,30 

    b. do 72 punktów za oceny uzyskane na ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ z:
     

Technikum i Branżowa Szkoła I St.
• języka polskiego,
• matematyki,
• języka obcego nowożytnego,
• informatyki 

Liceum Ogólnokształcące
Klasa matematyczno-fizyczna

• języka polskiego,
• matematyki,
• języka obcego nowożytnego,
• fizyka 

Klasa matematyczno-geograficzna
• języka polskiego,
• matematyki,
• języka obcego nowożytnego,
• geografia 

Klasa biologiczno-geograficzna
• języka polskiego,
• matematyka
• języka obcego nowożytnego,
• biologia


 
      przeliczane następująco:   
     

• celujący
• bardzo dobry
• dobry
• dostateczny
• dopuszczający

- 18 punktów,
- 17 punktów,
- 14 punktów,
-   8 punktów,
-   2 punktów.
    c. 7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z WYRÓŻNIENIEM.
    d. 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.
    e. do 18 punktów za szczególne osiągnięcia w turniejach, konkursach i olimpiadach przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Dz. U. z 2019 Poz.1148 i 1737 wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej » WYKAZ SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ.
 

2.

W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w poniższy sposób:
    a.

język polski i matematyka  za ocenę wyrażoną w stopniu: 
• celujący                     - przyznaje się po 35 punktów, 
• bardzo dobry              - przyznaje się po 30 punktów, 
• dobry                         - przyznaje się po 25 punktów, 
• dostateczny                - przyznaje się po 15 punktów, 
• dopuszczający             - przyznaje się po 10 punktów; 

    b. język obcy nowożytny      /ten, z którego na świadectwie ukończenia szkoły wystawiono wyższą ocenę/
                                         za ocenę wyrażoną w stopniu: 
• celujący                     - przyznaje się po 30 punktów, 
• bardzo dobry              - przyznaje się po 25 punktów, 
• dobry                         - przyznaje się po 20 punktów, 
• dostateczny                - przyznaje się po 10 punktów, 
• dopuszczający             - przyznaje się po   5 punktów; 
  3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę następujące kryteria:
   

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Kryteria, o których mowa w pkt 4., mają jednakową wartość i muszą być uwiarygodnione stosownym dokumentami złożonymi przez rodziców lub prawomocnych opiekunów kandydata.