WYMAGANE  DOKUMENTY

  

1. WNIOSEK o przyjęcie do szkoły  podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji.
2. KOPIA świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej. 
3. ORYGINAŁ świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. DWIE FOTOGRAFIE podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia.
5. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych. 
5. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia - ZAŚWIADCZENIE wydane przez zakład pracy deklarujący zatrudnienie kandydata od dnia 1 września 2022 r. na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. » [Załącznik nr 1]
W miarę posiadania:
6. ZAŚWIADCZENIA O UZYSKANIU TYTUŁU LAUREATA LUB FINALISTY konkursów » WYKAZ SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ
7. OPINIA w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
8. ORZECZENIE o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
9. Dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych opisanych w pkt.4 » KRYTERIÓW REKRUTACJI