ELEKTRONICZNY SYSTEM NABORU

1.  Nabór kandydatów do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego,  technikum oraz branżowej szkoły I stopnia w Powiatowym Zespole Szkół nr 2  
im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji https://nabor.pcss.pl/wejherowo .
2.  System zapewnia pełne bezpieczeństwo gromadzonych i przesyłanych w postaci  zaszyfrowanej danych kandydata.
3.  Kandydat wprowadza wymagane w procesie rekrutacji dane samodzielnie lub z pomocą nauczyciela szkoły podstawowej do której uczęszcza. 
4.  Przed przystąpieniem do wprowadzania danych do systemu elektronicznego kandydat musi ustalić listę preferencji. 
5.  LISTA PREFERENCJI zawiera wszystkie oddziały do których chce on kandydować, uszeregowanych od oddziału, na którym zależy mu najbardziej, do oddziału, na którym zależy mu najmniej.
6.  Po uzupełnieniu wymaganych danych, kandydat drukuje WNIOSEK o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025 zwany dalej wnioskiem. 
7.  Podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna wniosek oraz  wymagane dokumenty kandydat składa w szkole pierwszego wyboru elektronicznie, osobiście lub za pomocą listu poleconego, nie później niż do 14 czerwca br.

UWAGA!!! W przypadku składania wniosku i załączników ELEKTRONICZNIE, należy KONIECZNIE! załączyć skany tych dokumentów w elektronicznym systemie NABÓR - DOPIERO OD TEJ CHWILI WNIOSEK KANDYDATA BĘDZIE UCZESTNICZYŁ W REKRUTACJI. 

SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU kandydata to szkoła z oddziałem na którym mu najbardziej zależy, czyli tym który znajduje się  na pierwszym miejscu listy jego preferencji.
8.  Na podstawie wprowadzonych przez kandydata ocen i wyników egzaminu ośmioklasisty oraz innych osiągnięć, system automatycznie wylicza kandydatom punkty, a po zakończeniu gromadzenia i weryfikacji dokonuje optymalnego przydziału kandydatów do oddziałów, z uwzględnieniem uzyskanych przez nich wyników punktowych oraz preferencji.
9.  W trakcie rekrutacji elektronicznej: 
  a. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie, 
  b. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji, 
  c. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów,
  d. kandydat, który ubiega się o przyjęcie do szkoły przy składaniu dokumentów posługuje się kopiami lub oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopiami lub oryginałami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
Jeżeli posługuje się kopiami to tylko takimi, które zostały poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej, 
  e. kandydat zakwalifikowany do przyjęcia w danej szkole przedkłada w punkcie naboru oryginały: świadectwa oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, co jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego woli uczęszczania  do oddziału do którego został przyjęty.  
10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się ze Statutem Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie, a z chwilą przyjęcia do szkoły do  jego przestrzegania.
11.  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zapoznają z  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w systemie NABÓR, stanowiącą załącznik do Wniosku.