Egzamin maturalny

 

 

Zmiany w egzaminie maturalnym w 2021 roku

 

 

——————————————————————————————————————————————————

 

 

Ważne!

 

DODATKOWE INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM
2019/2020, W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI DOTYCZĄCYMI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W 2020 R. ZE WZGLĘDU NA COVID-19

 

1. Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 (lub w latach kolejnych), przystępuje również do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, jeżeli: 

  1. nie przystępował wcześniej do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej albo
  2. przystępował do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, ale otrzymał wynik niższy niż 30% punktów możliwych do uzyskania albo egzamin został unieważniony.

2. Absolwent, który w 2020 r. przystąpił do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej (niezależnie od tego, jaki wynik uzyskał, lub czy egzamin został mu unieważniony) i otrzymał świadectwo dojrzałości, przystępując ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej w roku szkolnym 2020/2021 (lub w latach kolejnych), aby podwyższyć wynik z tego przedmiotu lub przedmiotów, zachowuje wydane w 2020 r. świadectwo dojrzałości niezależnie od wyniku uzyskanego z egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej.

3. W przypadku absolwenta, który w 2020 r. przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdał tego egzaminu, 5-letni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2020, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października 2020 r.

 

——————————————————————————————————————————————————

 

EGZAMIN MATURALNY  „FORMUŁA 2015”

 

Harmonogram egzaminów
Informatory
Arkusze
Materiały dodatkowe
O egzaminie

 

——————————————————————————————————————————————————

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

 

 

——————————————————————————————————————————————————

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

 

 

 —————————————————————————————————————————————————–

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2021

 

 

 —————————————————————————————————————————————————–

 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

 —————————————————————————————————————————————————–

 

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe