Witamy
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pomorskiej policji 🙂 

 

Co oferujemy ??

 

–  stabilną i długoletnią pracę – uprawnienia emerytalne po odbyciu 25 lat służby;
–  możliwość awansu w stopniu i na stanowisku;
–  możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
–  możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;

 

–  coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta i jego rodziny
–  coroczny urlop wypoczynkowy płatny w wymianie 26 dni roboczych
–  trzynasta pensja
–  zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego – tzw. CZTERNASTKA
–  równoważnik za umundurowanie
–  zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby
–  płatne nadgodziny

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

brak ograniczeń wiekowych

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kto może zostać funkcjonariuszem Policji:

•  obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
•  który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
•  korzystający w pełni z praw publicznych,
•  posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
•  posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
•  dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej; wzór wpisu znajduje się w na dole w linku).

 

Jakie dokumenty złożyć ?
•  podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ze wskazaniem jednostki Policji, w której kandydat chce pełnić służbę,
•  wypełniony czytelnie kwestionariusz osobowy kandydata do służby
•  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe np.: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom uzyskania tytułu licencjata lub magistra (oryginały do wglądu).
•  kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu).
•  oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
•  oświadczenie kandydata o posiadaniu tatuażu
•  książeczka wojskowa, kandydaci muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, tzn. posiadać status „przeniesiony do rezerwy”. Fakt ten winien być odnotowany w książeczce wojskowej

 

Wszystkie dokumenty i wzory dokumentów na stronie: https://bit.ly/3d03Gw9 w zakładce ➡ informacje dla kandydatów ➡ dokumenty do służby

 

Zapraszamy do Naszego Fanpage: 

https://www.facebook.com/zostanpomorskimpolicjantem/