Rekrutacja 2020/2021

Informujemy, że szkoła jest otwarta. Zapraszamy do złożenia wniosków o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej osobiście, z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Zaznaczona szkoła wyboru we wniosku nie ma wpływu na proces rekrutacji.

 

 

Informujemy, że od dnia 15 czerwca 2020 r. rozpoczyna się składanie wniosków kandydatów o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej.

Druki dostępne są do pobrania na stronie szkoły https://wejherowo-elektryk.pl, w zakładce REKRUTACJA 2020/2021

 

Wnioski przyjmujemy elektronicznie na adres: sekretariat@wejherowo-elektryk.pl

 

Forma wniosku elektronicznego:

 

– skan,

– zdjęcie

 

Uwaga: obie formy przesyłanego wniosku muszą zawierać odręczny podpis kandydata i rodzica

 

W przypadku niemożliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, wnioski można składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły, z zachowaniem procedur sanitarno – epidemiologicznych.

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

– wniosek według określonego wzoru, (druk
do pobrania
)

od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. w godzinach

od 800-1500

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

w godzinach

od 800-1500

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. od 31 lipca 2020 r. do 04 sierpnia 2020 r.

w godzinach

od 800-1500

4. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 12 sierpnia 2020 r.
5*. Wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych.  

od 12 sierpnia 2020

do 14 sierpnia 2020 r.

 

6*. Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu na skierowanie wydane przez szkołę. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia w terminie, rodzic kandydata składa informację do dyrektora szkoły – druk do pobrania. od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. w godzinach

 od 800-1500

7. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły kandydatów zakwalifikowanych w postaci ostatecznego przedłożenia oryginału dokumentów, jeżeli nie zostały złożone wcześniej. od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. w godzinach

od 800-1500

8. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 19 sierpnia 2020 r.

do godz. 1400

 

*dotyczy uczniów rekrutujących do technikum